Foto: Wilhelm Bockweg                       

 

81026